แผนผังผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี


นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วีระชัย แสงสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


คุณวิรัช สุรจิต

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณสมศรี พรรณโกมุท

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพและยุทธศาสตร์